Reglament

Article 1

10a Cursa i Camina per la Marató de tv3 2021.   

Cursa del circuit solidari del Tarragonès.  Data : 19-12-2012   6,5 km.

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No es permetrà la participació amb cadira de rodes, cadira de nens, patins o similars i tampoc amb animals de companya. A la caminada de es pot participar amb cadira de nens.

L’edat mínima per participar a la cursa de 6,5 km és de 12 anys. En cas de menors, sempre serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/ra.

Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

L’organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil i d'una assegurança  d'accidents esportiu segons la legislació vigent.   

El temps màxim per completar el recorregut caminant  de 6,5  kms serà de 1h. 15'.    

Article 2                                                                   

Les inscripcions es podran efectuar presencialment a:

Athletic Events , Ptge. Xavier Montsalvatge 9 b , local 2. 

http://www.athleticevents.net  

informació: info.athleticevents@gmail.com

Preus i terminis publicats a la web.

Solament es retornarà el preu de la inscripció cas de baixa mèdica prèvia comunicació a la organització.  .

Article 3

  El pitral ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta en lloc ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació.

En cap cas es permetrà córrer la cursa sense pitral.

 El cronometratge a la cursa de 6,5 k  km  es porta a terme mitjançant un sistema de dorsal/xip  de Athletic Events, enregistrant el temps de sortida i d'arribada. El dorsal/xip no és reutilitzable , es podrà deixar al punt d'arribada per facilitar la recollida selectiva del mateix.   

  L’atleta és responsable del seu dorsal / xip, i en cas de pèrdua abans de la cursa haurà de pagar un import de 3 € .   L’ús incorrecte del dorsal / xip implicarà no aparèixer en la classificació oficial de la prova.

El temps de la cursa només serà enregistrat si el participant porta posat correctament el seu dorsal / xip assignat i no ha estat manipulat incorrectament.

Article 4

 El recorregut del circuit  esta degudament senyalitzat.  Hi haurà  avituallaments   a l'arribada. Circuit mesurat  per Athletic Events.

La prova compta amb servei de guarda-roba  i servei d’ambulància.

L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l'organització queden prohibits durant la cursa.

Article 5

PREMIS

Als 5 primers classificats de la general masculina i femenina al la cursa.  

Al 1r i 1a més veterans de la caminada.

Al equip amb més participants.

Article 6

Les classificacions de la cursa es publicaran a la web:

http://www.athleticevents.net  el més aviat possible.  

Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de fer per escrit al Comitè Organitzador i s’haurà d’adjuntar la quantitat de 40 €. Aquesta quantitat restarà en dipòsit fins que l’esmenta’t comitè resolgui sobre la reclamació presentada, amb el temps necessari per efectuar les comprovacions i consultes oportunes. Només si el veredicte emès considerés la reclamació justificada, es procediria a tornar la quantitat dipositada. El participant que no s’ajusti a aquest procés podrà ésser desqualificat.   

Article 7

Desqualificacions:

La organització i el responsable tècnic estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.

2.-Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.

3.- L’atleta que doblegui o manipuli el dorsal incorrectament.

4.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.

Article 8

La organització es reserva el dret de modificar o canviar elements de la bossa del corredor  per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article del present reglament.

En cas de suspensió de la cursa per causes climatològiques o per causa de força major aliena a l' organització, es lliurarà la bossa-regal als participants però no es retornarà el preu de la inscripció. 

Article 9. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ CONTRA LA COVID-19.

  • Les persones diagnosticades o malaltes per COVID19, que no hagin superat la malaltia o sense alta mèdica no podran participar en l’esdeveniment esportiu sigui quina sigui la seva funció.
  • L’organització designarà un responsable de seguretat o coordinador per poder fer complir les recomanacions descrites en aquest document.
  • Les sortides es faran en una zona ampla i es faran per  calaixos. Un pels corredors/es i un altre pels caminants. La sortida de cada modalitat serà conjunta però s’haurà de dur mascareta.
  • TOTS ELS PARTICIPANTS HAN D’ANAR AMB MASCARETA A LA ZONA DE SORTIDA I ARRIBADA I FINS DESPRÈS DE LA SORTIDA. 
  • Es recomana portar la mascareta sempre que no es pugui mantenir una distància de seguretat.

      Amb la aceptació del reglament declaro responsablement :    

Que en relació amb la COVID-19 no concorren en la meva persona cap de les següents circumstàncies:

 • No presento cap simptomatologia (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea ...) o qualsevol altra quadre infecciós.

• No he estat en contacte proper amb alguna persona o persones amb simptomatologia provable o confirmada per infecció de COVID-19 en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura d’aquest document.

Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva finalitat és adoptar les mesures necessàries per evitar el contagi i la propagació del virus. En complimentar el present document, el sota signat atorga el consentiment exprés perquè la organització tracti aquestes dades des del punt de vista mèdic i preventiu.

Així mateix, es fa saber que en signar el present document declara conèixer les mesures específiques de protecció i higiene adoptades l’organització pel correcte desenvolupament de la pràctica esportiva; l’observança de les quals és obligatòria en l’activitat organitzada.

El compliment de les mesures esmentades és responsabilitat individual de cadascun dels participants, amb total indemnitat a l’organització, dels contagis que en el seu cas es poguessin produir. I per a que així consti als efectes oportuns.

Article 10

L'organització disposa d'assegurança d'accident esportiu per a cada participant. En  cas d'accident esportiu durant la cursa és obligatori , en primer lloc, comunicar-ho a l'organització per omplir el imprès d'accident perquè la companyia d'assegurances es faci càrrec de les despeses sanitàries i en segon lloc,  s'haurà de presentar obligatòriament copia del mateix imprès a l' hospital.

LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA TÉ CONCERTATS ELS SEUS PRÒPIS CENTRES MÈDICS. L’ACCIDENTAT HA D’ANAR AL CENTRE MÈDIC QUE DESDE L’ORGANITZACIÓ SE L’INFORMI, I SEMPRE AMB EL CORRESPONENT PARTE D’ACCIDENTS QUE L’ORGANITZACIÓ HA DE FACILITAR PRÈVIAMENT A L’ACCIDENTAT.

En cas que un participant decideixi pel motiu que sigui (el dia de la cursa o dies posteriors) anar a un centre mèdic concret, sense el part mèdic que ofereix l’organització i a un centre mèdic que no té cobertura per la pòlissa d’assegurança que té contractada l’organitzador, en aquest cas, el participant haurà d’assumir el cost total del servei mèdic que hagi utilitzat.

Article 12. PROTECCIÓ DE DADES.

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Que en compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informen que:

Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament  inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i del que és responsable Athletic Events, s.l.

Així mateix, d'acord amb l'establert per la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem:

Athletic Events, S.L., cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents .  En qualsevol cas, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per  correu  electrònic a info.athleticevents@gmail.com 

L'atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.

Article 13. ACCIONS LEGALS. DRETS D’IMATGE.

L’organització,  no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació.  Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l'esdeveniment.

Els participants autoritzen als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tenir dret a rebre cap compensació econòmica.  Els participants també autoritzen a la organització a la publicació de classificacions, fotografies i qualsevol comunicació relacionada amb la competició.

Els participants autoritzen als organitzadors  per ser informats de qualsevol esdeveniment esportiu relacionat amb curses i/o caminades.

El participant, accepta expressament aquet reglament en el moment de la formalització de la inscripció i pel sol fet de participar.  La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.