Reglament

Reglament de la 5a Cursa i Marxa Solidària 5KM a l’Arboç

Article 1. LA PROVA.

El diumenge 3 d’octubre es celebrarà la 5a Cursa i Marxa Solidària 5KM  a l’Arboç, per un circuit urbà.

La cursa 5KM es tracta d’una activitat competitiva amb CRONOMETRATGE XIP. El cronometratge el portarà a terme l’empresa Athletic Events Crono.

La Marxa solidària de 5KM és una activitat NO COMPETITIVA. Per tant, NO es penjaran classificacions.

La inscripció a la Cursa i Marxa 5KM inclou: bossa oficial, motxilla gym sac, samarreta tècnica, gorra Pepe Jeans, beguda i fruita.

Col·laboració: 5€ del preu de la inscripció de la cursa i marxa 5K aniran destinats a la investigació del càncer infantil. Es destinaran per la compra de la gorra solidària que rebreu a la bossa.

Article 2.CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No es permetrà la participació amb patins o similars.

L’edat mínima per participar a la cursa 5km és de 12 anys. En cas de menors, sempre serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a. Aquesta s’haurà de presentar el dia de la recollida del dorsal. L’Autorització paterna/materna/tutor està a disposició dels interessats al web d’Athleticevents: http://www.athleticevents.net/.

Els menors de 6 anys podran participar a la marxa de forma gratuïta. Acompanyats sempre per un adult inscrit. Aquestos no rebran bossa del corredor. Amb 6 anys o més, el preu de la inscripció és el mateix que un adult. Si un menor de 6 anys vol rebre “la bossa del corredor” haurà de realitzar la corresponent inscripció.

Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

Article 3. ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS I PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT

L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i d’una assegurança d’accidents esportius segons la legislació vigent.

3.1 PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT.

1. Els participants hauran d’alertar al punt de control o avituallament més proper qualsevol tipus d’accident per poder activar si cal l’atenció de l’ambulància i posterior desplaçament al centre mèdic assignat per la pòlissa d’assegurança d’accidents.

2. Si un participant es fa mal o es troba indisposat, els altres participants estan obligats a socorre’l i ajudar-lo.

3. Es recomanable tenir el telèfon de l’organització 640556351 memoritzat al mòbil per poder informar de qualsevol incidència durant la marxa o cursa. En cas de necessitat de ser atesos per un servei mèdic, durant la cursa i/o post-cursa heu de trucar al telèfon anterior (640556351) per donar avís i activar el protocol d’actuació post-accident.

LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA TÉ CONCERTATS ELS SEUS PRÒPIS CENTRES MÈDICS. L’ACCIDENTAT HA D’ANAR AL CENTRE MÈDIC QUE DESDE L’ORGANITZACIÓ SE L’INFORMI, I SEMPRE AMB EL CORRESPONENT PARTE D’ACCIDENTS QUE L’ORGANITZACIÓ HA DE FACILITAR PRÈVIAMENT A L’ACCIDENTAT.

En cas que un participant decideixi pel motiu que sigui (el dia de la cursa o dies posteriors) anar a un centre mèdic concret, sense el parte mèdic que ofereix l’organització i a un centre mèdic que no té cobertura per la pòlissa d’assegurança que té contractada l’organitzador, en aquest cas, el participant haurà d’assumir el cost total del servei mèdic que hagi utilitzat.

Article 4. SORTIDA I HORARIS

LLOC DE SORTIDA I ARRIBADA:

PER TEMES D’AMPLITUD ENGUANY FAREM LA SORTIDA A LA VIA AUGUSTA, 4.

HORARI DE SORTIDA:

CURSA 5K: 09:30h.

MARXA 5K:  a les 09:33h.

El temps màxim per completar el recorregut  serà de 1h i 30min.

Article 5. INSCRIPCIONS

Les inscripcions es podran efectuar presencialment a:

1.         Casa de Cultura. carrer Major 37. L’Arboç. Tramitació on line.

2.         Inscripcions Online a:        www.athleticevents.net 

Preus i terminis publicats a la web i cartells promocionals. 

En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.

Article 6. OBLIGARIETAT DE DORSAL.

  • El dorsal ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta en lloc ben visible.
  • En cap cas es permetrà córrer la cursa sense dorsal. Excepte el menors de 6 anys sense inscripció (gratuït).

Article 7. EL CIRCUIT I AVITUALLAMENT.

El recorregut del circuit  està degudament senyalitzat. Circuit mesurat  amb rellotge GPS GARMIN.

Hi haurà  avituallament a l'arribada. Beguda i una fruita.

L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l'organització queden prohibits durant la cursa.

Article 7. TROFEUS.

OBSEQUI ALS PRIMERS EN ARRIBAR. Trofeu als 3 primers de la cursa de 5km.

- General absoluta masculina i femenina. Trofeus no acumulatius.

- Participants locals. Categoria masculina i femenina. Trofeus acumulatius.

- Primers classificats de categoria. Categoria masculina i femenina.

SUB23: fins a 22 anys.                  SÉNIOR: de 23 a 39 anys.

M40: de 40 a 49 anys                     M50: de 50 a 59 anys.

M60: 60 o més anys                       

Article 8. DESQUALIFICACIONS.

Els responsables de la cursa estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.

2.-Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.

3.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.

Article 9. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ CONTRA LA COVID-19.

  • Les persones diagnosticades o malaltes per COVID19, que no hagin superat la malaltia o sense alta mèdica no podran participar en l’esdeveniment esportiu sigui quina sigui la seva funció.
  • L’organització designarà un responsable de seguretat o coordinador per poder fer complir les recomanacions descrites en aquest document.
  • Enguany no hi haurà servei de guardarroba, ni vestuaris, ni dutxes.
  • El participant ha de presentar-se a la competició amb l’equipament esportiu posat i si s’escau portar roba de recanvi per canviar-se al cotxe, al no haver servei de vestidors ni dutxes.
  • Les sortides es faran en una zona ampla i es faran 2 calaixos. Un pels corredors/es i un altre pels caminants. Eliminem enguany la sortida al carrer major perdonar més amplitud. La sortida de cada modalitat serà conjunta però s’haurà de dur mascareta en el calaix de sortida i mantenint distància.
  • TOTS ELS PARTICIPANTS HAN D’ANAR AMB MASCARETA EN EL MOMENT DE LA SORTIDA i fins a un minut aproximadament després de sortir, llavors tant els participants de la Cursa 5K com els de la Marxa se la podran treure.

Article 10. DECLARACIÓ RESPONSABLE (COVID19)

Tots els participants a la 5a Cursa i Marxa Solidària 5KM a l’Arboç subscriuen amb la seva inscripció la següent declaració responsable respecte la Covid-19:

DECLARO RESPONSABLEMENT

Que en relació amb la COVID-19 no concorren en la meva persona cap de les següents circumstàncies:

  • No presento cap simptomatologia (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o qualsevol altra quadre infecciós.
  • No he estat en contacte proper amb alguna persona o persones amb simptomatologia provable o confirmada per infecció de COVID-19 en els 10 dies immediatament anteriors al de la signatura d’aquest document.

En el cas de menors, ho subscriu el seu representant legal signant de l’autorització paterna/materna.

Article 11. BOSSA DEL CORREDOR.

L’organització es reserva el dret de modificar o canviar elements de la bossa del corredor  per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article del present reglament.

Article 12. PROTECCIÓ DE DADES.

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Que en compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informen que:

Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament  inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i del que és responsable Athletic Events, s.l.

Així mateix, d'acord amb l'establert per la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem:

Athletic Events, S.L., cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents .  En qualsevol cas, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per  correu  electrònic a info.athleticevents@gmail.com 

L'atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.

Article 13. ACCIONS LEGALS. DRETS D’IMATGE.

L’organització,  no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació.  Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l'esdeveniment.

Els participants autoritzen als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tenir dret a rebre cap compensació econòmica.  Els participants també autoritzen a la organització a la publicació de classificacions, fotografies i qualsevol comunicació relacionada amb la competició.

Els participants autoritzen als organitzadors i al Club Esportiu l’Arboç per ser informats de qualsevol esdeveniment esportiu relacionat amb curses i/o caminades realitzades al municipi de l’Arboç.