Reglamento

1. PARTICIPACIÓ
La 2a edició de la MILLA SOLIDÀRIA - ONCOSWIM TARRAGONA es durà a terme el dissabte 21 d’octubre de 2023.
Poden prendre-hi part totes les persones que així ho desitgin, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma.
Cada participant, pren part a la prova sota la seva responsabilitat i disposa d'un nivell decondició física i domini tècnic suficient per afrontar-les. És obligatori participar de manera INDIVIDUAL.
L'organització disposarà d'una pòlissa d'assegurances de Responsabilitat Civil segons lalegislació vigent.
Hi haurà 1 sola modalitat de prova, on es nedarà 1 milla aproximadament (1852 metres).
2. INSCRIPCIONS
Les inscripcions de 2a Milla Solidària - Oncoswim Tarragona es tramitaran a partir del 12 desetembre (i fins el 18 d’octubre) a través del portal www.athleticevents.net
Els i les participants federades hauran d’indicar en el moment de la inscripció el número.
La inscripció de la travessa inclou el dret a participar, l’assegurança d’accidents, casquet,servei d’ambulància, guarda-roba, avituallament a la zona d'arribada i bossa del nedador/aamb obsequis.
El preu és de 12,00€, i el dorsal 0 5,00€
Una vegada s'hagi arribat al límit de participants de la prova (200 participants), l’organitzacióobrirà una llista d'espera amb els i les participants que s'hagin quedat fora de l'esdeveniment. L’organització resoldrà en un termini de 72 hores posteriors al tancament deles inscripcions la participació o no dels participants en espera sota estricte ordre d'inscripció

3. SORTIDA

La 2a MILLA SOLIDÀRIA - ONCOSWIM TARRAGONA és una tarvessia solidària i nocompetititva, amb un recorregut d’1 milla.

Punt de trobada: Platja de l’Arrabassada de Tarragona
Cronometratge: manual
Temps límit de realització de la prova: 45 minuts
Recollida de dorsals: de 09.30h a 10.30h
Briefing a peu de platja: 10.45h
Hora d’inici de la prova: 11.00h
La indumentària de tots els i les competidores (banyador, casquet i ulleres) seran de bongust moral i adequada a la disciplina esportiva individual, i no durà cap símbol que puguiser considerat ofensiu
Els banyadors no han de ser transparents. Es permet portar dos (2) casquets de bany
L’ús de vestit de neoprè serà opcional
 

4. ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
Organitza el Club Natació Tàrraco i l‘Associació AAOO L‘Arrabassada (XINA), amb lacol·laboració de l’Ajuntament de Tarragona, i el Real Club Nàutic de Tarragona. En cas dequalsevol dubte, es poden dirigir per correu electrònic a oncoswimtarragona23@gmail.com
La inscripció en aquesta travessia suposa la total acceptació de les normes establertes per l’organització
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes normes pel bon funcionament de lacompetició.
L‘organització no es fa responsables dels accidents que puguin ocórrer als participants queno posseeixin la capacitat necessària per a efectuar la Travessia. En seran responsables els clubs corresponents.
El fet d’inscriure’s en aquesta prova, implica el compliment i l’acceptació de tots i cadascun dels punts d’aquest reglament.
La participació a la 2a Milla Solidària - Oncoswim Tarragona és obeta a tots els nedadors i nedadores majors de 18 anys. Els nedadors i nedadores d‘entre 16 a 18 anys hauran delliurar el full de consentiment informat del pare/mare/tutor/tutora conforme està d’acordque el menor participi a la prova.
El consentiment informat es pot trobar a la webd’inscripcions d’Athetic Events i es lliurarà en el punt de lliurament de dorsals el mateix diade la travessia
Tots i totes les participants estan obligades a portar el casquet de bany que es lliurarà el dia de la travessia
Cada participant es fa responsable del seu estat físic abans de començar la prova i accepta participar sota la seva responsabilitat. En casos de malaltia i/o discapacitat ha de comunicar-ho a l’organització, reservant-se el dret de permetre la participació del nedador o de lanedadora
Cada participant relleva de tota responsabilitat als organitzadors, qualsevol persona física ojurídica que participi en l'organització d'aquesta prova
El recorregut pot ser alterat si les condicions meteorològiques ho recomanen, arribant a lasuspensió de la prova, sota decisió inapel·lable del Comitè Tècnic de Seguretat
La inscripció és personal i intransferible, doncs el fet d'inscriure's implica l'acceptació de lesnormes de seguretat de la prova
L'import de la inscripció no serà retornat sota cap concepte, incloent la suspensió de la travessia per mal temps o qualsevol altre factor de risc. En cas de pèrdua d'objectes personals dels participants, l’organització no se’n fa responsable.

En un primer arc de seguretat trobarem els caiacs que desenvolupen la tasca depilotatge i guia dels nedadors i les nedadores
En un segon arc de seguretat trobarem l’embarcació a motor, realitzant tasques depilotatge, seguiment, avituallament, rescat i evacuació amb servei de socorrisme
En un tercer nivell de seguretat trobarem els equips de terra, que ens poden facilitaratenció de Primers Auxilis o el trasllat a un centre hospitalari
Està prohibit acompanyar de forma particular als nedadors i nedadores durant el trajectede la prova. També està prohibit l’estacionament d’embarcacions alienes a l’organització,en el recinte de la prova. Així com circular per l’itinerari degudament senyalitzat perl’organització
Si algun club volgués acompanyar els seus nedadors amb una embarcació, ho hauria decomunicar prèviament a l’organització
Entre les embarcacions, n'hi haurà una de medicalitzada. En un tercer nivell de seguretattrobarem els equips de terra, que podran facilitar atenció de Primers Auxilis o el trasllat aun centre hospitalari
El Comitè Tècnic de Seguretat és el responsable en la presa de decisions que afectin a la seguretat de l'esdeveniment, autoritzant-lo, realitzant canvis de recorregut o decretant-ne la suspensió
El Comitè Tècnic de Seguretat ha d’avaluar les condicions climatològiques i de seguretat de la zona en el moment que es realitzi la prova, així com les mesures de seguretat que envolten l'esdeveniment
Definim un Protocol de Celebració – Cancel·lació de la prova genèric, flexible a les circumstàncies associades al moment que es dugui a terme l'esdeveniment: el vent,l'alçada de les onades, la temperatura de l'aigua i el mar de fons són les 4 variables climatològiques principals que es tindran en compte. Es considerarà en un segon termeles previsions meteorològiques i la seva afectació en el transcurs de l'esdeveniment
Hi haurà un sorteig de premis segons dorsal al finalitzar la travessia
5 . SEGURETAT
a) Mesures de seguretat
b) Comitè Tècnic de Seguretat
2a Milla
Solidària
Empitjorament de les condicions climatològiques o de l'estat de la mar que posin enperill als participants de la travessia
Sempre que un nedador/a mostri senyals de fatiga extrema, deshidratació, hipotèrmia,ritme extremadament lent o qualsevol altre signe que impedeixi nedar amb normalitat alparticipant
Nedadors/es que no segueixin les indicacions de seguretat de l'organització, així comnedadors/es que estiguin per fora del límits de seguretat delimitats pel circuit lineal,caiacs, exposant-se als riscos del trànsit fluvial
Quan el nedador/a faci la senyal de socors, aixecant un o dos braços
Els voluntaris de les embarcacions vetllaran per la seguretat del nedadors i podranobligar qualsevol nedador a abandonar la prova per garantir la seva seguretat
Administrar la seva participació a l' esdeveniment
Gestionar la informació procedent de la prova, especialment temps, fotografies i vídeos
Obligació a no finalitzar la cursa
L'Organització es reserva el dret a obligar a finalitzar la prova a qualsevol dels participantsper garantir la seva seguretat.
A continuació s’exposen alguns casos en els quals membres de l’organització posaran fi al’aventura obligant a pujar als participants a una embarcació de suport:
Assegurança
L’organització disposarà d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i una altrad'accidents, tal i com marca la legislació vigent, de manera que tots els i les participantsestaran cobertes
7. DADES PERSONALS
En compliment de l’establert en la llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Proteccióde Dades de Caràcter Personal, LOPD i la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societatde la informació i de comerç electrònic, l'organització informa, i vostè accepta que:
Totes les dades de caràcter personals facilitades per vostè mitjançant els formularis derecollida de dades a la pàgina són incorporades a un fitxer automàtic de caràcter personaldel qual n’és responsable l’organització.
L’objectiu de la creació d’aquest fitxer, que és tractat de forma confidencial és:

Realitzar el control estadístic dels participants amb la finalitat de retro alimentar laorganització de la prova i aplicar els canvis necessaris per a millorar la cursa
Promocionar o fer publicitat de les activitats, serveis i articles que ofereixin les entitatscol·laboradores de la prova, així com els patrocinadors de l'esdeveniment
Amb el seu consentiment al procés d’inscripció i al formulari corresponent, vostèautoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb lesfinalitats abans esmentades a favor d’Athletic Events
En qualsevol cas, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat iexecutar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició comunicant-ho a la AthelticEvents trucant al 977.24.42.90
Pàgines web
Filmacions destinades a difusió pública
Fotografies per a revistes o publicacions
Presentacions digitals
Autorització d'ús d'imatges
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulatper la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a lapròpia imatge, Athletic Events demana consentiment als esportistes per poder publicarfotografies on apareguin els esportistes, on aquests i aquestes siguin claramentidentificables. Així mateix, també es demana consentiment per poder publicar fotografies ala pàgina web de l’esdeveniment (https://oncoswimtgn.wordpress.com/) així com a la pàginad’Instagram (@oncoswimtgn).
Els esportistes acceptem amb la formalització de la inscripció a l'esdeveniment que la imatgeseva podrà aparèixer en fotografies o filmacions realitzades en les activitats organitzades perAthletic Events, incloses dins la OncoSwimTGN.

Més informació: https://oncoswimtgn.wordpress.com/
Segueix-nos a instagram: @oncoswimtgn
Si tens dubtes, escriu -nos a: oncoswimtarragona23@gmail.com
SETEMBRE DE 2023
CN TÀRRACO i ASSOCIACIÓ AAOO L’ARRABASSADA - XINA