Reglamento

Article 1

Diumenge 16-10-2022 a partir de les 9:30 h.  es celebrarà  La Cursa i Caminada Solidària de la dona al Port de Tarragona . Organitzada per Club Athletic Track i Athletic Events.

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No es permera la participació amb patins o similars i tampoc amb animals de companyia sense autorització expresa de la organització.

L’edat mínima per participar a la cursa de 10 km de 16 anys, a la cursa de 5 km de 12 anys. En cas de menors, sempre serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/ra.

Cada participant pren part a la cursa i caminada sota la seva responsabilitat i ha de disposar d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

L’organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil i d'una assegurança  d'accidents esportiu segons la legislació vigent.       

Article 2                                                                   

Les inscripcions es podran efectuar presencialment a:

A  Tarragona a Athletic Events , Ptge. Xavier Montsalvatge 9 b , local 4. 

http://www.athleticevents.net  

informació: info.athleticevents@gmail.com

Preus i terminis publicats a la web.

Solament es retornarà el preu de la inscripció cas de baixa mèdica prèvia comunicació a la organització.  .

Article 3

  El pitral  ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta en lloc ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació.

En cap cas es permetrà córrer la cursa o caminada sense pitral.

 El cronometratge a la cursa  es porta a terme mitjançant un sistema de dorsal/xip  de Athletic Events, enregistrant el temps de sortida i d'arribada. El dorsal/xip no és reutilitzable , es podrà deixar al punt d'arribada per facilitar la recollida selectiva del mateix.   

  L’atleta és responsable del seu dorsal / xip, i en cas de pèrdua abans de la cursa haurà de pagar un import de 3 € .   L’ús incorrecte del dorsal / xip implicarà no aparèixer en la classificació oficial de la prova.

El temps de la cursa només serà enregistrat si el participant porta posat correctament el seu dorsal / xip assignat i no ha estat manipulat incorrectament.

Article 4

 El recorregut del circuit  esta degudament senyalitzat.  Hi haurà avituallament als 5 km  i a la arribada. La prova compta amb servei de guarda-roba i servei d’ambulància.

L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l'organització queden

Article 5

Trofeus  :

 5 k  : a les 5 primeres dones de la general. 

  ( classificaions diferenciades ) 

A les 3 primeres i primeres classifitats/des de la general.   

Trofeu a la dona participant més gran.

Les classificacions de la cursa es publicaran a la web:

http://www.athleticevents.net  el més aviat possible. 

Article 6

Les classificacions de la cursa es publicaran a la web:

http://www.athleticevents.net  el més aviat possible.  

Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de fer per escrit al Comitè Organitzador i s’haurà d’adjuntar la quantitat de 40 €. Aquesta quantitat restarà en dipòsit fins que l’esmenta’t comitè resolgui sobre la reclamació presentada, amb el temps necessari per efectuar les comprovacions i consultes oportunes. Només si el veredicte emès considerés la reclamació justificada, es procediria a tornar la quantitat dipositada. El participant que no s’ajusti a aquest procés podrà ésser desqualificat.   

Article 7

Desqualificacions:

La organització i el responsable tècnic estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.

2.-Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.

3.- L’atleta que doblegui o manipuli el dorsal incorrectament.

4.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.

Article 8

La organització es reserva el dret de modificar o canviar elements de la bossa del corredor  per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article del present reglament.

En cas de suspensió de la cursa per causes climatològiques o per causa de força major aliena a l' organització, es lliurarà la bossa-regal als participants però no es retornarà el preu de la inscripció. 

Article 9

L'organització disposa d'assegurança d'accident esportiu per a cada participant. En  cas d'accident esportiu durant la cursa és obligatori , en primer lloc, comunicar-ho a l'organització per omplir el imprès d'accident perquè la companyia d'assegurances es faci càrrec de les despeses sanitàries i en segon lloc,  s'haurà de presentar obligatòriament copia del mateix imprès a l' hospital.

LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA TÉ CONCERTATS ELS SEUS PRÒPIS CENTRES MÈDICS. L’ACCIDENTAT HA D’ANAR AL CENTRE MÈDIC QUE DESDE L’ORGANITZACIÓ SE L’INFORMI, I SEMPRE AMB EL CORRESPONENT PARTE D’ACCIDENTS QUE L’ORGANITZACIÓ HA DE FACILITAR PRÈVIAMENT A L’ACCIDENTAT.

En cas que un participant decideixi pel motiu que sigui (el dia de la cursa o dies posteriors) anar a un centre mèdic concret, sense el part mèdic que ofereix l’organització i a un centre mèdic que no té cobertura per la pòlissa d’assegurança que té contractada l’organitzador, en aquest cas, el participant haurà d’assumir el cost total del servei mèdic que hagi utilitzat.

Article 10. PROTECCIÓ DE DADES.

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Que en compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informen que:

Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer automatitzat  i del que és responsable Athletic Events, s.l.

Així mateix, d'acord amb l'establert per la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem:

Athletic Events, S.L., cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents .  En qualsevol cas, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per  correu  electrònic a info.athleticevents@gmail.com 

L'atleta/participant, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.

Article 11. ACCIONS LEGALS. DRETS D’IMATGE.

L’organització,  no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació.  Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l'esdeveniment.

Els participants autoritzen als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tenir dret a rebre cap compensació econòmica.  Els participants també autoritzen a la organització a la publicació de classificacions, fotografies i qualsevol comunicació relacionada amb la competició.

Els participants autoritzen als organitzadors  per ser informats de qualsevol esdeveniment esportiu relacionat amb curses i/o caminades.

El participant, accepta expressament aquet reglament en el moment de la formalització de la inscripció i pel sol fet de participar.  La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.