Reglamento

REGLAMENT 

Article 1

Diumenge  05 de maig  es celebrarà la  5a TRAIL I CAMINADA de  Alcover, distàncies de 13 km. Organitzada per Atenció Primària Alt Camp i Club Excursionista d'Alcover.

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No es permetrà la participació amb cadira de rodescadira de nens, patins o similars i tampoc amb animals de company. 

L’edat mínima per participar és de 16 anys a la Trail i de 10 anys a la caminada ( el menors sempre acompanyats), en cas de menors, sempre serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/ra present al formulari d'inscripció. 

Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

L’organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil i d'una assegurança  d'accidents esportiu segons la legislació vigent.     

El temps màxim per completar el recorregut de les curses serà de 2 h. i de 3 hores 20'  a la caminada.      

Article 2                                                                   

Les inscripcions es podran efectuar presencialment a:

A Alcover al  Centre Assistència Primària (CAP)

A  Tarragona a Athletic Events , Ptge. Xavier Montsalvatge 9 b , local 2. 

http://www.athleticevents.net  

informació: info.athleticevents@gmail.com

Preus i terminis publicats a la web.

Solament es retornarà el preu de la inscripció cas de baixa mèdica prèvia comunicació a la organització.  .

Article 3

  El pitral ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta en lloc ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació.

En cap cas es permetrà córrer la cursa sense pitral.

 El cronometratge a la cursa  es porta a terme mitjançant un sistema de dorsal/xip  de Athletic Events, enregistrant el temps de sortida i d'arribada. El dorsal/xip no és reutilitzable , es podrà deixar al punt d'arribada per facilitar la recollida selectiva del mateix.   

  L’atleta és responsable del seu dorsal / xip, i en cas de pèrdua abans de la cursa haurà de pagar un import de 3 € .   L’ús incorrecte del dorsal / xip implicarà no aparèixer en la classificació oficial de la prova.

El temps de la cursa només serà enregistrat si el participant porta posat correctament el seu dorsal / xip assignat i no ha estat manipulat incorrectament.

Article 4

 El recorregut del circuit  esta degudament senyalitzat.  Hi haurà avituallaments al circuit i  a l'arribada.  

La prova compta amb servei de guarda-roba  i metge. 

L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l'organització queden prohibits durant la cursa.

Article 5

PREMIS a  la  Trail de  13 km :

Als 3 primers classificats de la general masculina i femenina al la cursa.   

1r classificat i 1a classificada local. 

Article 6

Les classificacions de la cursa es publicaran a la web:

http://www.athleticevents.net  el més aviat possible.  

Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de fer per escrit al Comitè Organitzador i s’haurà d’adjuntar la quantitat de 40 €. Aquesta quantitat restarà en dipòsit fins que l’esmenta’t comitè resolgui sobre la reclamació presentada, amb el temps necessari per efectuar les comprovacions i consultes oportunes. Només si el veredicte emès considerés la reclamació justificada, es procediria a tornar la quantitat dipositada. El participant que no s’ajusti a aquest procés podrà ésser desqualificat.   

Article 7

Desqualificacions:

La organització i el responsable tècnic estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.

2.-Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.

3.- L’atleta que doblegui o manipuli el dorsal incorrectament.

4.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.

Article 8

La organització es reserva el dret de modificar o canviar elements de la bossa del corredor  per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article del present reglament.

En cas de suspensió de la cursa per causes climatològiques o per causa de força major aliena a l' organització, es lliurarà la bossa-regal als participants però no es retornarà el preu de la inscripció.    

Article 9

L'organització disposa d'assegurança d'accident esportiu per a cada participant. En  cas d'accident esportiu durant la cursa és obligatori , en primer lloc, comunicar-ho a l'organització per omplir el imprès d'accident perquè la companyia d'assegurances es faci càrrec de les despeses sanitàries i en segon lloc,  s'haurà de presentar obligatòriament copia del mateix imprès a l' hospital.

LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA TÉ CONCERTATS ELS SEUS PRÒPIS CENTRES MÈDICS. L’ACCIDENTAT HA D’ANAR AL CENTRE MÈDIC QUE DESDE L’ORGANITZACIÓ SE L’INFORMI, I SEMPRE AMB EL CORRESPONENT PARTE D’ACCIDENTS QUE L’ORGANITZACIÓ HA DE FACILITAR PRÈVIAMENT A L’ACCIDENTAT.

En cas que un participant decideixi pel motiu que sigui (el dia de la cursa o dies posteriors) anar a un centre mèdic concret, sense el part mèdic que ofereix l’organització i a un centre mèdic que no té cobertura per la pòlissa d’assegurança que té contractada l’organitzador, en aquest cas, el participant haurà d’assumir el cost total del servei mèdic que hagi utilitzat.

Article 10. 

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Responsable : Athletic Events, s.l. domicili en Passatge Xavier Montsalvatge 9 b, l.2. Mail: info.athleticevents@gmail.com
Finalitat principal
La finalitat del tractament és gestionar la seva subscripció en Trail i caminada Solidària d'Alcover, així com el desenvolupament de l'activitat esportiva. Pel fet de formalitzar la inscripció, s'accepten expressament les normes per les quals es regeix aquesta prova esportiva.
Altres finalitats
Enviament de comunicacions sobre futures edicions de l'esdeveniment per tots els canals disponibles (inclosos mitjans electrònics), a més de publicació de llistats d'inscripció, de dorsals i de classificacions amb dorsal, nom, cognoms, sexe, club, posició, categories i temps.
Legitimació
La legitimació per al tractament de les seves dades és la formalització de la inscripció en l'esdeveniment i l'acceptació del reglament i les seves clàusules. 

Que en compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informen que:

Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer automatitzat de Protecció de Dades i del que és responsable Athletic Events, s.l.

Així mateix, d'acord amb l'establert per la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en el seu article 21 :

Athletic Events, S.L., cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents .  En qualsevol cas, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per  correu  electrònic a info.athleticevents@gmail.com 

Article 11.

Autorització de dret d'imatge i accions legals

Els participants autoritzen als organitzadors de l'esdeveniment i a  Athletic Events, s.l.  a l'enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer, i a la publicació de llistats d'inscrits, de dorsals i de  classificacions i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tenir dret a rebre cap compensació econòmica.  

La presa de totes i cadascuna de les decisions relatives a l'exhibició dels suports en els quals s'incorporin les imatges, fotografies, llistats d'inscripcions o classificacions serà de l'exclusiva competència i responsabilitat de Athletic Events, s.l. que decidirà en funció de les pròpies necessitats per a dur a terme activitats publicitàries i/o promocionals relacionades amb prova i les futures edicions, en qualsevol format o mitjà (incloent anuncis impresos, televisió, ràdio o Internet), amb un àmbit territorial mundial, per un període màxim de 10 anys i amb caràcter gratuït.

L’organització,  no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació.  Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l'esdeveniment.

El participant, accepta expressament aquet reglament en el moment de la formalització de la seva  inscripció.  La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.