Reglament

Article 1

Dissabte 25-08-2018 d'agost  es celebrarà  X CURSA I  Marxa de Vespella de Gaià. Organitzada per l'ajuntament de Vespella de Gaià.

Article 2

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No es permera la participació amb cadira de rodescadira de nens, patins o similars i tampoc amb gossos.

L’edat mínima per participar a la cursa es de 12 anys als 13,5 km.   En cas de menors, sempre serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/ra.

Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

L’organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil i d'una assegurança  d'accidents esportiu segons la legislació vigent.   

Article 3

Horaris de sortides : publicats a la web.

Les inscripcions es podran efectuar presencialment a:

Ajuntament de Vespella i a

Bikila Tarragona, Rambla. Francesc Macià 5.

http://www.athleticevents.net  

informació: info.athleticevents@gmail.com

Preus i terminis publicats a la web.

En  cap cas es retornarà el preu de la inscripció.

Article 4

  El pitral  ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta en lloc ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació.

En cap cas es permetrà córrer la cursa sense pitral.

 El cronometratge a la cursa  es porta a terme mitjançant un sistema de dorsal/xip  de Athletic Events, enregistrant el temps de sortida i d'arribada. El dorsal/xip no és reutilitzable , es podrà deixar al punt d'arribada per facilitar la recollida selectiva del mateix.   

  L’atleta és responsable del seu dorsal / xip, i en cas de pèrdua abans de la cursa haurà de pagar un import de 3 € .   L’ús incorrecte del dorsal / xip implicarà no aparèixer en la classificació oficial de la prova.

El temps de la cursa només serà enregistrat si el participant porta posat correctament el seu dorsal / xip assignat i no ha estat manipulat incorrectament.

Article 5

 El recorregut del circuit  esta degudament senyalitzat.  Hi haurà 2 avituallaments i  avituallaments a la arribada

La prova compta amb servei de guarda-roba, vestidors i servei d’ambulància.

L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l'organització queden

Article 6

Trofeus  a la cursa :

Als 3 primes classificats de la general masculina i  femenina.

Trofeus curses infantils :

Als 3 primes classificats de cada categoria masculina i femenina.

 

Les classificacions de la cursa es publicaran a la web:

http://www.athleticevents.net  el més aviat possible.  

Article 7

Desqualificacions:

El servei mèdic de la competició, el director tècnic i els jutges àrbitres estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.

2.-Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.

3.- L’atleta que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal incorrectament.

4.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.

Article 8

La organització es reserva el dret de modificar o canviar elements de la bossa del corredor  per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article del present reglament.

Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de fer per escrit al Comitè Organitzador i s’haurà d’adjuntar la quantitat de 40 €. Aquesta quantitat restarà en dipòsit fins que l’esmenta’t comitè resolgui sobre la reclamació presentada, amb el temps necessari per efectuar les comprovacions i consultes oportunes. Només si el veredicte emès considerés la reclamació justificada, es procediria a tornar la quantitat dipositada. El participant que no s’ajusti a aquest procés podrà ésser desqualificat.   

 

Article 9

La organització es reserva el dret de modificar o canviar elements de la bossa del corredor  per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article del present reglament.

En cas de suspensió de la cursa per causes climatològiques o per causa de força major aliena a l' organització, es lliurarà la bossa-regal als participants  peró no es retornarà l'import de la inscripció. 

Article 10

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que es disposa en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem en el seu coneixement que la titular del domini https://athleticevents.net és Athletic Event, s.l. amb n.i.f. B55554406, amb domicili a la Avda. Rambla Francsc Macià 5 local 1, 43005 Tarragona  i email de contacte info.athleticevents@gmail.com.   Registre Mercantil de Tarragona, Tom 2648, Foli 8, Full T-43317 Inscripció 1a.                      
Athletic Events, s.l., com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d'índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.
A l'efecte del que preveu la LOPD, Athletic Events, s.l. li informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d'informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; Les operacions previstes per realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari; informar-li sobre els productes i serveis que ofereix aquesta empresa, a través de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot electrònic; realitzar totes aquelles activitats pròpies de Athletic Events, s.l.  pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web o qualsevol una altra informació comercial de l'empresa.
Athletic Events, s.l. mitjançant asterisc (x) en les casella corresponent del formulari de inscripció, li informa d'aquesta obligatorietat a l'Usuari, indicant què dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l'Usuari atorga el consentiment inequívoc a Athletic Events, s.l.  perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.
De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, Athletic Events, s.l. està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'art. 5 del RGPD i a l'art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats. Athletic Events informa al usuari que les seves dades nomes seran cedides al club o entitat organitzadora i per un termini màxim de 5 anys.

Athletic Events, S.L. ,  cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents .  En qualsevol cas, Vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per  correu  electrònic a info.athletic.events@gmail.com.

Article 11

  La organització,  no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació.  Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l'esdeveniment.