Reglament

Reglament del TRAIL L’ARBOÇ. DIUMENGE, 8 de març de 2020

 

Article 1. LA  PROVA.

El diumenge 8 de marc  de 2020  se celebrarà  el  7è Trail de l’Arboç.

Es tracta de 3 curses amb 3 circuits diferents, el MINI-TRAIL 7K amb 81m+, el TRAIL 14K amb 287m+ i el TRAIL 21K amb 555m+. A banda, també es realitzaran 2 caminades, una de 7K i un altre de 14K, pels mateixos circuits que les trails. 

L’objectiu del MINI-TRAIL és donar cabuda aquells participants que s’inicien al Trail oferint una prova amb una distància més curta. Al MINI-TRAIL només hi hauran premis pels 3 primers i primeres en arribar a meta, i només al primer/a corredor/a local, sense haver premis per categories. Continuarem potenciant els premis a la prova Trail 14K ( que forma part de la lliga TrailTgn-Nord ) i a la prova més exigent el Trail 21K. Al Trail 21K els premis per la categoria local seran únicament pel primer/a en arribar a meta.

Enguany és la segona edició amb organització conjunta entre l’ajuntament de l’Arboç i l’entitat sense ànim de lucre CLUB ESPORTIU L’ARBOÇ.    

ES TRACTA DE TRES CURSES COMPETITIVES I DOS CAMINADES NO COMPETITIVES.

LES INSCRIPCIONS I EL CRONOMETRATGE EL PORTA A TERME ATHLETIC EVENTS.

Article 2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No es permetrà la participació amb cadira de nens, patins o similars.

 • L’edat mínima per participar a la CAMINADA 7K és 8 anys. En cas de menors d’edat serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a.

En cas dels menors de 8 anys que vulguin participar, contacteu al correu:  info@esportiularboç.club i serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a.        

 • L’edat mínima per participar al MINI-TRAIL 7K i a la CAMINADA 14K és 12 anys. En cas de menors d’edat serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a.

En cas dels menors de 12 anys que vulguin participar, contacteu al correu:info@esportiularboc.club i serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a.

 • L’edat mínima per participar al TRAIL 14K és 16 anys. En cas de menors d’edat serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a.

PER PODER PUNTUAR A LA LLIGA TRAIL TGN-NORD ÉS NECESSARI QUE EL/LA PARTICIPANT TINGUI 16 ANYS.

En cas de menors de 16 anys que vulguin participar, contacteu al correu:info@esportiularboc.club

 • L’edat mínima per participar al TRAIL 21KM és 18 anys.

En cas dels menors de 18 anys que vulguin participar, contacteu al correu:info@esportiularboc.club, i serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a.

Cada participant pren part a la cursa i caminada sota la seva responsabilitat i ha de disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

Article 3. ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS I PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT

 • L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i d’una assegurança d’accidents esportius segons la legislació vigent.

3.1 PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT.   

1. Els participants hauran d’alertar al punt de control o avituallament més proper qualsevol tipus d’accident per poder activar si cal l’atenció de l’ambulància i posterior desplaçament al centre mèdic assignat per la pòlissa d’assegurança d’accidents.

2. Si un participant es fa mal o es troba indisposat, els altres participants estan obligats a socorre’l i ajudar-lo.

3. Es recomanable tenir el telèfon de l’organització 667520795 / 640556351 memoritzat al mòbil per poder informar de qualsevol incidència durant la marxa o cursa. En cas de necessitat de ser atesos per un servei mèdic, durant la cursa i/o post-cursa heu de trucar al telèfons anteriors (667520795 /640556351) per donar avís i activar el protocol d’actuació post-accident.

LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA TÉ CONCERTATS ELS SEUS PRÒPIS CENTRES MÈDICS. L’ACCIDENTAT HA D’ANAR AL CENTRE MÈDIC QUE DESDE L’ORGANITZACIÓ SE L’INFORMI, I SEMPRE AMB EL CORRESPONENT PARTE D’ACCIDENTS QUE L’ORGANITZACIÓ HA DE FACILITAR PRÈVIAMENT A L’ACCIDENTAT.

En cas que un participant decideixi pel motiu que sigui ( el dia de la cursa o dies posteriors ) anar a un centre mèdic concret, sense el parte mèdic que ofereix l’organització i a un centre mèdic que no té cobertura per la pòlissa d’assegurança que té contractada l’organitzador, en aquest cas, el participant haurà d’assumir el cost total del servei mèdic que hagi utilitzat.

Article 4. HORARIS I TEMPS MÀXIM DE PARTICIPACIÓ.

Sortida de les 5 modalitats: caminades i curses trail: sortida conjunta a les 09:30h.

Hi hauran 2 calaixos de sortida: un per a corredors, i un altre per a caminants.  

El temps màxim per completar el recorregut  serà de 3 h 30 minuts. 

Article 5. INSCRIPCIONS.

Les inscripcions es podran efectuar presencialment a:

 • Casa de Cultura. Carrer major 37. L’Arboç. (TRAMITACIÓ PRESENCIAL ONLINE)

Inscripcions Online a:                www.athleticevents.net

Informació:        info@esportiularboc.club

Preus i terminis:                          publicats a la web.

En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.

Article 6. OBLIGATÒRIETAT D’ANAR AMB EL DORSAL.

El dorsal ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta en lloc ben visible.

En cap cas es permetrà córrer la cursa sense dorsal.

La caminada és una activitat SENSE CRONOMETRATGE i NO COMPETITIVA.

El temps de la caminada no serà enregistrat.

Article 7. RECORREGUTS i AVITUALLAMENTS:

Els recorreguts  estan degudament senyalitzats, amb cintes i fletxes. Tenim també organitzats als voluntaris de l’organització per més de 40 punts aproximadament.

Hi haurà  avituallaments durant els recorreguts i a l’arribada:

 • Els corredors i caminants hauran de llençar els residus de l’avituallament a la brossa del propi avituallament.
 • Els corredors podran omplir d’aigua o isotònica els seus bidons o similars.

-MINI-TRAIL 7K / CAMINADA 7K: 2 avituallaments.

                * KM 3,5: avituallament líquid.

                *ARRIBADA: beguda i entrepà de botifarra.

-TRAIL 14K / CAMINADA 14K: 4 avituallaments.

                * KM 5,5: avituallament líquid.

                * KM 8,1: avituallament líquid i sòlid.

                *KM 10,1: avituallament líquid.

                * ARRIBADA: beguda i entrepà de botifarra.

-TRAIL 21K:  5 avituallaments.

                * KM 5,5: avituallament líquid.

                * KM 9,3: avituallament líquid i sòlid.

                * KM 11,7: avituallament líquid i sòlid.

                * KM 17,5: avituallament líquid.

                * ARRIBADA: beguda i entrepà de botifarra.

Article 8. SERVEIS AL CORREDOR

 • La prova compta amb servei de guarda-roba, vestidors post-cursa i dutxes.
 • L’ORGANITZACIÓ DISPOSA CONTRACTADA UNA AMBULÀNCIA MEDICALITZADA.
 • BATUCADA PETAFORT PER AMBIENTAR LA SORTIDA I DURANT EL RECORREGUT.

L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l’organització queden prohibits durant la cursa.

 • TOTS ELS PARTICIPANTS REBRAN LA DENOMINADA BOSSA DEL CORREDOR, QUE INCLOU UNA BOSSA OFICIAL DE LA CURSA, UNA SAMARRETA TÈCNICA SPALL, I UN ENTREPÀ DE BOTIFARRA I BEGUDA EN FINALITZAR LA PROVA. HI HAURÀ TAMBÉ AVITUALLAMIENTS LÍQUIDSI SÒLIDS DURANT LA PROVA.

Les inscripcions donen dret a una samarreta d’obsequi. L’organització garanteix la talla de samarreta per a inscripcions realitzades fins del 23 de febrer de 2020. Les inscripcions posteriors fins el 3 de març tindran samarreta però sense la garantia de poder escollir la talla. Les inscripcions realitzades el dia anterior a la cursa o el mateix dia de la prova NO garanteixen l’obsequi de la samarreta per fi d’existències, i en aquest cas el preu de la inscripció serà el mateix.

Article 9. TROFEUS I INSCRIPCIONS GRATUÏTES.

 • Rebran inscripció gratuïta per l’edició del 2021 els tres primers de la general de les 3 distàncies: 7K, 14K, 21K, tant categoria masculina com femenina. Rebran també inscripció gratuïta el primer/a corredor/a local de cada distància 7K, 14K, 21K. Seran un total de 24 inscripcions gratuïtes.
 • Rebran trofeu :

GENERAL ABSOLUTA: ( 18 trofeus de ceràmica )

Els 3 primers i  3 primeres al MINI-TRAIL 7K.

Els 3 primers i 3 primeres al TRAIL 14K.

Els 3 primers i 3 primeres al TRAIL 21K.

PREMIS LOCALS: ( 10 trofeus )

El primer/a local al MINI-TRAIL 7K.

Els 3 primers i 3 primeres locals al TRAIL 14K*

*Prova puntuable per la lliga Trail TGN-NORD

El primer/a local al TRAIL 21K.

PREMIS PER CATEGORIES (no acumulatius ) : ( 20 trofeus )

Els premis per categories seran únicament per les distàncies Trail de 14K i 21K.

Primer/a categoria SUB23, SENIOR, VETERÀ, MÀSTER I MÀSTER PLUS.           

SUB23: any de naixement 1997 i posteriors. ( fins a majors de 16 anys amb autorització )

SENIOR: del 1981 al 1996. 

            VETERÀ: del 1980 al 1971. 

            MÀSTER: del 1970 al 1961. 

            MÀSTER PLUS: del 1960 i anteriors. 

PREMI PER L’EQUIP MÉS NOMBRÓS: sumant les 5 modalitats.

Article 10. CLASSIFICACIONS, FOTOGRAFÍES I VÍDEO.

Les classificacions es penjaran al web www.athleticevents.net

Les fotografíes i vídeo es publicaran a la pàgina oficial del Trail a la següent pàgina de facebook: https://www.facebook.com/TraillArboc/

( PREMIS NO ACUMULATIUS )

Article 11. DESQUALIFICACIONS.

Desqualificacions:

Els responsables de la cursa estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.

2.-Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.

3.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.

Article 12. DRETS DE L’ORGANITZADOR.

L’organització es reserva el dret de modificar o canviar elements de la bossa del corredor  per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article del present reglament.

Article 13. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Que en compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de         desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, al REGLAMENT ( UE ) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personales, l’informen que:

Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament  inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i del que és responsable Athletic Events, s.l.

Així mateix, d’acord amb l'establert per la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem:

Athletic Events, S.L. ,  cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents .  En qualsevol cas, Vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per  correu  electrònic a info.athleticevents@gmail.com  

L’atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.

Article 14. RENÚNCIES I AUTORITZACIONS.

L’organització,  no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació.  Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l’esdeveniment.

Els participants autoritzen als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tenir dret a rebre cap compensació econòmica.  Els participants també autoritzen a   l’organització a la publicació de classificacions, fotografies i qualsevol comunicació relacionada amb la competició.Els participants autoritzen als organitzadors i al Club Esportiu l’Arboç per ser informats de qualsevol esdeveniment esportiu relacionat amb curses i/o caminades realitzades al municipi de l’Arboç.

L’organització, no es fa responsable dels objectes dipositats al guarda roba.

L’atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.