Reglament

CURSA CASTANYADA ODENA VILLAGE & GAS X SATNAS

SPORT, FAMILIA I GASTRONOMIA

 

REGLAMENT GENERIC PER TOTES LES CURSES

 • La Cursa Castanyada ODENA VILLAGE GXS tindra lloc el dia 1 de novembre
 • Premis als tres primers classificats absoluts de cada cursa, masculi i femení. En el cas de la modalitat relleus es fara trofeu al primer equip masculi, al primer femeni i al primer mixte
 • No es faran abonacions en cas d’haver d’anular la cursa per causes majors
 • Un cop esgotades les plaçes designades ja no es posaran mes dorsals a la venta, i es tancaran l’últim diumenge anterior
 • Cal retirar el dorsal amb el dni del titular
 • El circuit esta degudament senyalitzat i en cas de necessitat es podran fer les modificacions pertinents per garantir la seguretat
 • La cursa esta oberta a tots els participants, que en el cas de ser menors hauran de signar una autorització que es lliurara en el moment de la cursa
 • La bossa obsequi s’entregara en el dia de la cursa i no s’enviara a cap domicili
 • Es obligatori correr la cursa amb el dorsal degudament colocat, en un lloc visible per l’organització.
 • En el cas de la modalitat relleus es convenient utilitzar un porta dorsals tipus cinta per fer el traspas al seguent corredor
 • El preu de la inscripcio es de 15e per la modalitat individual i 22e per la de relleus, ja que la bossa obsequi s’entrega per cada corredor individual i els trofeus son duplicats
 • La inscripció de la cursa es personal i intransferible i suposa l’acceptació d’aquest reglament

REGLAMENT  RELLEUS

Si el corredor realitza la primera volta en mes de 20’ no optara a realitzar la segonavolta , ja que s’ha de respectar l’horari de la següentsortida

REGLAMENT  RELLEUS

Elscorredorshaurant de fer el canvi de dorsal abans de la linia de meta per iniciar la segona volta, i aquest no es podrá portar a la ma, per tant cal portar-lo en una cinta porta dorsals

Si un delscorredors es menor d’edathaura de fer el segonrelleu, per evitar poder rebrealguncop a la primera sortida

Si el menor te mes de 15 anys podrá correr en solitari (previa signatura autorització menor), i per edatsinferiors, el primer corredor l’haurad’acompanyar

Si el primer corredor triga més de 20’ a fer la primera volta serafora control, i el segon corredor no podrá sortir (el motiu es poder respectar totselsplannings i hores de sortides)

REGLAMENT  CICLOCROS

El recorregut es podrá fertant en bici de ciclocrós com en bici de btt o gravel, tenint en compte que el terreny es 100terra (que no hi ha asfalt) ,amb algún obstacteonbaixar de la bici

REGLAMENT  CANICROS

Tots el participants han de disposard’unaassegurança de responsabilitat civil per a gossos que cobreixien competició, ja siguiinclosa a un altreproducte (com una assegurança o llicència federativa) o contractada de forma independent.

S’admet la participació de totes les races de gossos, sempre i quanestiguin en bona forma física i superin el control veterinariobligatori.

Elsgossosparticipantshauran de tenircom a mínim 1 anyd’edat el dia de la cursa, tenir les vacunacionsobligatòries al corrent (degudamentsegellades i signades per un veterinaricollegiat) i durimplantat el microxipobligatori.

No s’admetrà la participació de gossosmanifestamentperillosos (no ensreferim a racessinó a exemplarsconcrets). Elsgossosconflictius (no perillosos), és a diraquells que tenenreaccionsestranyesdavantaltresgossos en determinadescircumstàncies, hauran de prendre la sortidaambmorrió o béfer-ho en darrerlloc del gru La informació relativa a incidènciesambgossosconcretss’inclourà a l’expedient del corredor.

S’admet la participació de gosses en cel. No obstants’ha de comunicar l’estat de la gossa a l’organització en el moment del control veterinari. Les gosses en celhauran de prendre la sortida en darrerlloc del grup

Totselsequipshauran de passar el control veterinariobligatoriabans de l’inici de la prova. Per aixòseràresponsabilitat del corredor presentar-se al lloc de la cursa ambantelaciósuficient per passar el control, d’acord al programa previst per l’Organitzador i que constarà en el reglament de la prova

Durant el control el veterinari de cursa certificarà el bon estat de salut general del gos i la seva aptitud per córrer

El corredor haurà de presentar durant el control veterinari les cartilles de vacunacions al corrent, signades i segellades per un veterinaricollegiat, aixícom el certificatd’implantació del microxipobligatori.

Elsequipsparticipantshaurand’anarequipatsambel següent material obligatori:

Cinturó de canicross i mosquetó

Per la cintura del corredor. Ha de ser còmodepel corredor i permetreacoblar-hi la línia de tirmitjançant un mosquetó. Seràobligatori per

seguretatdisposard’unmosquetóamb sistema d’aperturaràpida.

No havent-se homologatmodelsconcrets, s’admetràqualsevolcinturó que compleixiambaquestesfuncions, tot i que recomanem material específic o béarnesoslleugers de muntanya.

Línia de tir

Per unir el cinturó del corredor a l’arnés del gos.

Haurà de disposard’una zona elàsticad’amortiguació que absorbeixiels impactes per evitar lesions a l’esquena del corredor o del gos.

La llargadamàxima ha de ser de 2 metres en posicióestesa.

En cada extrems’uniràamb un mosquetó al cinturó del corredor i a l’arnés del gosrespectivament. Es recomana material lleuger, resistent i hidròfug.

Arnés de tir

Arnés pelgos. Ha de ser un arnés de tir, tot i que s’admetranalgunsarnesos de passeigsempre que compleixin les següentsespecificacions.

Haurà de ser resistent per garantir que el gos no el trenqui i s’escapi.

Haurà de protegir el gosdelsfregamentsdurant el tir, Per això les zones de contacte amb la pell del goshauran de ser de material no abrasiu ni tallant. Les zonesd’impacte (estèrnum i al voltant del coll) hauran de ser encoixinades. Elsequipsambgossos de pèlcurthauran de tenir en compteespecialmentaquestesconsideracions.

Haurà de permetrel’extensió normal de les potes del gossenseimpediments.

Disposaràd’unaanella o corda en l’extrem final per unir-lo a la línia de ti

Es recomanenelsarnesoscreuats.

Estaranexplícitamentprohibitselsarnesos de passeigsenzills que creuinhoritzontalment per davant de les potes davanteres, ja que poden provocar deformitats i impedeixen la extensió normal de les potes davanteres.

Guants

En previsió de protegir les mans del corredor davanteventualscaigudes, es recomanable usar guantssempre.

Calçat

No es permetcalçatambclaus o qualsevol que puguisuposar un perillpelgos.

Morrió (nomésgossosconflictius)

Elsgossos que (sense ser perillosos) tendeixin a ser conflictiusdavantaltresgossos, hauran de prendre la sortidaambmorrió o béfer-ho en darrerlloc.

Igualment el corredor considerarà la conveniència de mantenir el morrió

durant tota la cursa, sempre i quan no dificulti la respiració normal del gos, per la qual cosa haurà de ser de tipuscistella.

ASPECTES GENERICS DURANT COMPETICIÓ

 • En qualsevol cas seràresponsabilitat del corredor controlar el seugos en totmoment, podent ser sancionat o retirat de la cursa en cas de no fer-ho.
 • El corredor serà responsable del seugos en totmoment, des de l’arribada al lloc de la cursa fins la seva No es permetrangossosdeslligats. El corredor haurà de dur el gosambell en totmoment o bédeixar-lo lligat en les zoneshabilitades i sota control.
 • Durant la cursa el goshaurà de córrersempredavant del corredor (màxim al costat), no podent el corredor sobrepassar-lo en capmoment.
 • El corredor noméspodrà tirar del seugos en el momentdelscanvis de direcció, en moments de desatenció o de curiositat, en passatgesdelicats (rieres, ponts, tolls, encreuaments de carretera, etc.), perònomés el tempsnecessari per a la superació de l’obstacle o per fer tornar el gos al circuit. Un control pot prohibir aquestmètode si considera que no ésjustificat.
 • No es permetran les agressionsfísiques o verbalsalsgossos (propis o aliens).
 • El corredor haurà de conèixer al seugos i prendre les mesures per a controlar- lo en totmoment.
 • El corredor i el seugoshauran de passar por totselspunts de control, sensesortir del circuit.
 • No es podràrebreajuda externa durant la cursElscontrolspodranajudar al corredor només per ordre del Director de Cursa i en puntsproblemàticspredeterminats (pas per granges o zonesambbestiar, etc.). En cas de situació de perillpelgos, pel corredor o per tercers, es podràajudar a l’equip que honecessiti.
 • Es penalitzaràembrutar o degradar l’itinerari, ja siguiamb restes de l’avituallament (gots, menjar) o ambexcrementsdelsgossos. Seràresponsabilitat del corredor llençar les restes d’avituallament en les paperereshabilitades a pocs metres del puntd’avituallament, aixícom apartar del mig de la pista elsexcrements del seugos.
 • El corredor haurà de dursempre visible el dorsal, especialment en elspunts de control i en l’arribada a met
 • En cas d’emergènciaseràobligatori prestar ajuda a l’equipafectat i informar al control més pro
 • Per avançar a un altreequip es recomana advertir amb la veu “PAS” per prevenir-lo de manera que pugui controlar al seugos i facilitar l’avançament. L’avançament es realitzaràsempre que siguipossible per la partesquerra, deixantlliureaquestapart el corredor que ésavançat.
 • Un equip que estàsentadelantat ha de facilitar l’acció a l’equip que estàadelantant. En cas de que un gossa en cel o un gos/gossaagressiuestiguidificultantl’adelantament, el corredor que adelanta potdemanar aturar-se al primer equipfins que pugui completar l’adelantamentamb la veu de “STOP”.
 • Es prohibeixcórrerocupant tota la pista, deixant el goscórrer a un costat de la pista i el corredor corrent per l’alt
 • Si algun corredor abandona ésobligatori avisar al control mésproper o alscomponents de la organització.