Reglament

Places limitades a 300 corredors, seguint estricte ordre d’inscripció. 

Es obligatori presentar el DNI a l’hora de recollir el dorsal per comprovar les dades de tots els participants.

Es donarà un temps límit de 3h  per fer tot el recorregut. El dorsal haurà de ser visible en tot moment . 


El premi es lliurarà a les 12h. 

L’organització es reserva el dret de modificar el recorregut, si així ho cregués convenient.

L’organització no es fa responsable dels accidents o de qualsevol altre perjudici que la participació en la cursa pugui ocasionar als inscrits. 

No s’acceptarà cap tipus de reclamació sobre la cursa, si bé després del repartiment dels premis s’escoltaran les reclamacions o suggeriments sobre la prova. 

Tot allò que no estigui  previst queda sota la decisió de l’organització. 

L’organització es reserva el dret de les imatges, prenent i recopilant fotografies, vídeos o informació de les proves, així com utilitzar tot aquest material per anuncis, relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic- informatiu. 

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova. L’organització podrà suspendre-la quan les condicions meteorològiques o raons de força major ho aconsellin. La suspensió total o parcial no obligarà a l’organització a retornar als participants l’ import abonat per la inscripció. 

La participació en aquesta cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament.